News

ทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ร่วมทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี ณ คลองเมียด จ.นครศรีธรรมราช

ขยับกายสบายชีวี

ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ”ขยับกายสบายชีวี”
ทุกวันศุกร์ เริ่มศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่18 มกราคม 2652 ณ หอประชุมเพชรพรหมคีรี วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี โดยชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดขึ้น

วันปิยมหาราช

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ ศาลาประชาคมอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ ศาลาประชาคมอำเภอพรหมครี จังหวัดนครศรีธรรมราช

 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี โดย