ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการโรงแรม