ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานแผนงานและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ

งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมฯ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

งานแผนงานและงบประมาณ