ฝ่ายบริหารทรัพยากร

           งานบริหารงานทั่วไป                

           งานบุคลากร   

            งานการเงิน   

            งานการบัญชี 

            งานพัสดุ      

            งานอาคารสถานที่      

            งานทะเบียน  

            งานประชาสัมพันธ์