E-portfolio

 

ครูแพรว นางสาวชนิภา พรหมจรรย์    สามัญสัมพันธ์ https://sites.google.com/site/kruchanipapromchan2020/home
 ครูกอล์ฟ นายจักรกฤษ พานิชผล    ไฟฟ้ากำลัง https://sites.google.com/site/jakkrit0835228127/
 ครูเอก นายเอกชัย ศรีเจ้า   ไฟฟ้ากำลัง https://sites.google.com/site/akvec1980/
 ครูซะห์ นางสาวธัญญลักษณ์ หวังนุรักษ์ การบัญชี https://sites.google.com/site/kruthanyalak07/home
 ครูพร  นางสุภาพร ซ้ายหั่น  การบัญชี https://sites.google.com/site/kruporn16
  ครูเนาว์ นายนวพล โพธิ์ใบ  อิเล็กทรอนิกส์https://sites.google.com/view/krunavapon2020
 ครูตู่  นางสาววสพร รพีศักดิ์สาครกุล การบัญชี https://sites.google.com/site/krutu5142/home
 ครูนก นางนปภัช บุญเรือง  อิเล็กทรอนิกส์ https://sites.google.com/site/naprapatboonruang/home
 ครูหมู นายสมชาย คงเกตุ เทคนิคพื้นฐานhttps://sites.google.com/site/krumoosomchay/
 ครูใหม่ นางจุฑารัตน์ สุวรรณรัตน์  การโรงแรม https://sites.google.com/site/krumaijutharat/
 ครูภูมิ นายศิวนัส ถนัดสัญญา  สามัญสัมพันธ์ https://sites.google.com/site/siwanat220425311/
 ครูบ่าว นายพรรษกาญจน์ เรืองรักษ์  ไฟฟ้ากำลัง https://sites.google.com/site/pansakran/
 ครูมน  นายมนตรี นาภูมิ   อิเล็กทรอนิกส์ https://sites.google.com/site/montree08061/home
 ครูแมน นายกฤษฎา ไหมละเอียด  ช่างยนต์ https://sites.google.com/site/krasada0618980585/
 ครูมอน นางอมรทิพย์ พลเยี่ยมแสน  สามัญสัมพันธ์ https://sites.google.com/site/teacheramorntip/home
 ครูน้ำ นางภัควลัญชญ์ สุวรรณรัตน์  การโรงแรม https://sites.google.com/site/phuckawalun28112533/
 ครูทีป นายประทีป เพ็ชรไทยพงศ์  เทคนิคพื้นฐาน https://sites.google.com/site/kruteep2020/
 ครูเอเจ  (ครูชาวต่างชาติ)  การโรงแรม MEP https://sites.google.com/site/teacherajporlage/
 ครูจูน นางสาวปฐาภัทร จีนจันทร์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ https://sites.google.com/site/krupathapat/
 ครูด้วง นางสาวธนิตา ทองใบใหญ่   สามัญสัมพันธ์ https://sites.google.com/site/fasaibuatong/
 ครูบิว นางสุนันทา ดิษฐาพร  การโรงแรม https://sites.google.com/site/sunantabiww9008/
 ครูอร นางเสาวลักษณ์ สุขสวัสดิ์  สามัญสัมพันธ์ https://sites.google.com/site/krusoawaluck/
 ครูหมึก นายอาคม สุขสวัสดิ์  อิเล็กทรอนิกส์ https://sites.google.com/site/akomsusawad/
 ครูมี นายมีชัย เอกาพันธ์  เทคนิคพื้นฐาน https://sites.google.com/site/krumeechai2563/home
 ครูเมือง นายอรรตพล มีใหม่  คอมพิวเตอร์ธุรกิจhttps://sites.google.com/a/bncc.ac.th/attaponweb/
 ครูกิ๊ป นายอรุณรวี เกิดสมบัติ ช่างยนต์https://sites.google.com/view/krugiftr/
 ครูหรั่ง นายภาณุวัฒน์ ธานีรัตน์ ช่างยนต์ https://sites.google.com/site/krurungnkpc/home