ติดต่อวิทยาลัย

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
            ชื่อภาษาอังกฤษ Promkiri  Industrial  and  Community  Education  College
                        ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 65/1 หมู่ 7 ต.ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
                                                             โทรศัพท์          โทร. 075 – 750577
                                                            โทรสาร           โทร. 075 – 750580
                                                            เว็บไซต์           www.promic.ac.th/2018
                                                            E-mail           promic6517@gmail.com
                                                            สำกัด             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา