สำหรับครูและบุคลากร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  ข้อกำหนดฯ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561

             📂 ประกาศ สอศ. เรื่องข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ฯ 2561           

             📂  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

             📂  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

             📂  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

             📂  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

             📂  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

             📂  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

             📂  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

             📂  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

             📂  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

             📂  การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ภาคภาษาอังกฤษ


 

แบบรายงาน-สปด.2561

 

 


 

เกณฑ์การให้คะแแนน

 

 


 

Tab Content

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

Tab Content