ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

  
 
 1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา   
 
          2. ข้อมูลตลาดแรงงาน     
 
3. ข้อมูนักเรียนนักศึกษา
4. ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
   5. ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
6.ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
 
    7.ข้อมูลครุภัณฑ์       
 
8.ข้อมลอาคาร สถานที่
 
9.ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช