งานประกันคุณภาพการศึกษา

ยินดีต้อนรับ

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

คำสั่งวิทยาลัยการ

อาชีพพรหมคีรี เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษา

ของสถานศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 

2562

(ฉบับปรับปรุง)

คำสั่งวิทยาลัยการ

อาชีพพรหมคีรี เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษา

ของสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา

2562

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา2561