หลักสูตรการเรียนการสอน

 

ข้อมูลด้านหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาและสาขางานที่จัดการเรียนการสอน

 

 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

 1.อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์
    ยานยนต์ (ทวิภาคี)
  ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
 2.พาณิชยกรรม การบัญชี การบัญชี
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 3.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม

 

2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
 1.อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์(ทวิภาคี)
  ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ทวิภาคี)
  อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ทวิภาคี)
 2.บริหารธุรกิจ การบัญชี
  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจดิจิตอล
 3.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(ทวิภาคี)