ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

1. ปรัชญา

 ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  พัฒนาวิชาชีพ

 

2 .วิสัยทัศน์

 ผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ  ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ และสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา

 

3. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มีวินัย  ซื่อสัตย์ จิตอาสา