ประวัติความเป็นมา

ประวัติของสถานศึกษา

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ประกาศจัดตั้งและเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2538 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ฯพณฯ สัมพันธ์ ทองสมัคร) ตามนโยบายจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ ระดับอำเภอของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ประโยชน์พื้นที่ของวัดคลองเมียด(เช่าจากกรมศาสนา) จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เนื้อที่จำนวน 16 ไร่

 

ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี มีพื้นที่ทั้งหมด 16 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 แปลง แปลงแรกเช่าจากกรมศาสนา เนื้อที่ 11 ไร่ ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและอาคารประกอบอื่นๆ ทั้งหมด แปลงที่ 2 เนื้อที่ 5 ไร่ ได้ใช้เป็นสนามกีฬา โดยทำสัญญาขอใช้กับเจ้าอาวาส วัดคลองเมียด เป็นเวลา 30 ปี

ทิศเหนือ  จดลำคลอง

ทิศใต้ จดลำคลอง

ทิศตะวันออก  จดลำคลอง

ทิศตะวันตก  จดถนนสายวัดใหม่-คลองเมียด