บริการการศึกษา

  • ✏แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • ✏แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
  • ✏แผนกวิชาช่างยนต์
  • ✏แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ✏แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ✏แผนกวิชาการบัญชี
  • ✏แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  • ✏แผนกวิชาการตลาด
  • ✏แผนกวิชาการโรงแรม

ยุทธศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

ปรัชญา    : ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  พัฒนาวิชาชีพ
วิสัยทัศน์  : ผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ  ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ และสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา
อัตลักษณ์ : มีวินัย  ซื่อสัตย์ จิตอาสา 
นายสุรินทร์ ตำลิ่ม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัย

1 2 3 14

ข่าวรับสมัครงาน

[17-12-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (แผนกสามัญสัมพันธ์)

[15-12-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูพิเศษสอน

[29-11-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รับสมัคร-ครูพิเศษสอน-แผนกวิชาสามัญ

[04-11-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (แผนกการโรงแรม)

[2-11-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูพิเศษสอน

[19-10-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รักสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

[02-07-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

[28-06-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

[23-06-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง แจ้งตารางกำหนดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เลขที่นั่งสอบ และแผนผังห้องสอบ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

[17-06-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

[16-06-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติตนของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบภาคความรู้ ความสามารถ) การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

[01-06-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (เพิ่มเติม)

[01-06-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

[27-05-64]ลิงค์สมัครพนักงานราชการ (Online)

[18-05-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

[13-05-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

[06-01-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

[04-01-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรพมคีรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

[30-12-63] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

[23-12-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

[04-12-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

[16-12-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรพมคีรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

[01-04-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

[27-03-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

[17-03-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

[05-03-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูจ้างสอน

[28-02-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

[27-02-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

[24-02-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

[14-02-63] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

[13-01-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

[08-12-2564]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อน

[01-12-64] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และการกำหนดราคากลาง ชุดปฏิบัติการครัวร้อน ครั้งที่ 3

[18-11-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการครัวร้อน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[03-11-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการครัวร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[19-10-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

[04-02-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 30 ม. x 40 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[13-01-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 30 ม. x 40 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[07-01-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) TOR โครงการจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 30 เมตร x 40 เมตร จำนวน 1 หลัง

[28-12-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) TOR โครงการจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 30 เมตร × 40 เมตร จำนวน 1 หลัง
[25-12-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ดูแลสวนและดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า พระตำหนักเมืองนคร โดยวิธีคัดเลือก

[18-12-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

[30-03-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[24-03-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)

[18-03-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[17-03-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[11-03-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[03-03-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

[29-01-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 [22-11-61]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาอ่านต่อ

[5-10-61] ประกาศ เรื่องการประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกเพื่ออ่าน

 [25-09-61] ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และงานดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ บริเวณพระตำหนัก คลิกเพื่ออ่านต่อ

 25-09-61 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และ บำรุงรักษาสนามหญ้าพระตำหนักเมืองนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกเพื่ออ่านต่อ

 24-09-61ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

 19-09-61ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2652(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

[23-11-64] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปรการศึกษา 2565

[11-11-64]ทุนสำหรับค่าลงทะเบียนและหอพัก มหาวิทยาลัย

[11-11-64]ทุนส่งน้องเรียนจบ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

[08-11-64]การให้ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

[02-11-64] ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

[22-07-64]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

[09-07-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง แจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (on-site)

[02-07-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง การหยุดการจัดการเรียนการสอน

[25-06-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง แจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (on-site)

[10-06-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เผยแพร่กำหนดร่างขอบข่ายของงาน โครงการจัดหาผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

[10-06-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในโครงการโรงอาหารและร้านค้าสะอาด รสชาติดี ถูกอนามัย ประจำปีการศึกษา 2564

[02-06-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เผยแพร่กำหนดร่างขอบข่ายของงาน โครงการจัดหาผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2564

[02-06-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ชี้แจงกำหนดการและแนวปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา ที่มาเรียนในสถานศึกษา ภารคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

[22-01-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

[22-01-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

[18-12-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากรในสำนักงาน

[14-12-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2564

[14-12-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2564

[02-12-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่องประกาศหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563

[22-10-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา /ถุ-

[20-08-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

[14-08-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

[14-08-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

[14-08-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรค์ในศาสนาอื่นในพื่นที่

[13-08-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (ครั้งที่ 3)

[29-07-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (ครั้งที่ 2)

[22-07-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย

[13-07-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (ครั้งที่ 1)

[23-06-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในโครงการโรงอาหารและร้านค้าสะอาด รสชาติดี ถูกอนามัย ประจำปีการศึกษา 2563

[11-06-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เผยแพร่กำหนดร่างขอบข่ายของงาน โครงการจัดหาผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2563

[12-05-63]แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

[12-05-63]แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

[01-05-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

[01-05-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เลื่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

[26-03-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบสอง ด้วยระบบออนไลน์

[23-03-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[18-03-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)

[13-01-63] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ปวส.ปีการศึกษา2563

[13-01-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีการศึกษา2563

เอกสารเผยแพร่วิทยาลัย

บริการครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา

ติดต่อวิทยาลัย

เลขที่ 65/1 หมู่ 7 ต.ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320

Call us

TEL 075-750577
FAX 075-750580

Contact us

www.promic.ac.th
promic6517@gmail.com